Волинська Обласна Друкарня | Повідомлення
347808
page,page-id-347808,page-template-default,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose - shared on wplocker.com-ver-1.4,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння       Карнаухов Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.05.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Волинська обласна друкарня»корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43010, Волинська обл., м.Луцьк, проспект Волi, 27
4. Код за ЄДРПОУ
02465973
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 24-05-30 (0332) 24-05-30
6. Електронна поштова адреса
drukarnya@emitent.net.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №94 Бюлетень.»Вiдомостi НКЦПФР» 18.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.druk.volyn.ua в мережі Інтернет 17.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена наглядової ради (голови наглядової ради) — Мельника Дмитра Сергiйовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Перебував на посадi з 05.02.2013 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена наглядової ради — Саєнко Оксани Миколаївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Перебувала на посадi з 05.02.2013 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена наглядової ради — Мiнакової Лєлi Валерiївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Перебувала на посадi з 05.03.2013 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Мельника Дмитра Сергiйовича — представник акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Згiдно рiшення наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня» вiд 16.05.2018 р. (Протокол №1 засiдання наглядової ради вiд 16.05.2018 р.), Мельника Дмитра Сергiйовича обрано головою наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня». Строк обрання — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя».Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Саєнко Оксану Миколаївну — представник акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Строк обрання — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Денисюк Наталiю Миколаївну — представник акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Строк обрання — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Старчевiч Тетяну Леонiдiвну — незалежний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Строк обрання — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ДП «Об’єднання по торгiвлi та постачанню». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 обрано Член наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Карасьову Вiкторiю Валентинiвну — незалежний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Строк обрання — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ДСВ «Освiта», з 2017 по теперiшнiй час заступник директора ТОВ «Фiрма «Антологiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.