Волинська Обласна Друкарня | Повідомлення
347808
page,page-id-347808,page-template-default,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose - shared on wplocker.com-ver-1.4,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Карнаухов Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.02.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Волинська обласна друкарня»корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43010, Волинська область, м.Луцьк, проспект Волi, 27
4. Код за ЄДРПОУ
02465973
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332)24-05-30, (0332)24-05-30
6. Електронна поштова адреса
drukarnya@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 30 «Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР» 13.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.druk.volyn.ua в мережі Інтернет 13.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.02.2018 звільнено Ревiзор Вуйцик Олексiй Геннадiйович посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 0
Зміст інформації:
09.02.2018 року, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Волинська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», (ПРОТОКОЛ № 9/02/18-1 засiдання правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 09.02.2018 р.), звiльнено ревiзора ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Вуйцика Олексiя Геннадiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Перебував на займанiй посадi з 19.04.2016 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.02.2018 обрано Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна 0
Зміст інформації:

09.02.2018 року, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Волинська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», (ПРОТОКОЛ № 9/02/18-1 засiдання правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 09.02.2018 р.), обрано ревiзором ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Якименко Наталiю Василiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Термiн обрання 5 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду начальника сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, м.Київ. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.