Волинська Обласна Друкарня | Повідомлення
347808
page-template-default,page,page-id-347808,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose - shared on wplocker.com-ver-1.4,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння       Карнаухов Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.02.2019
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Волинська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43010, Волинська область, м.Луцьк, проспект Волi, 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
02465973
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332)24-05-30, (0332)24-05-30
6. Електронна поштова адреса
drukarnya@emitent.net.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.druk.volyn.ua в мережі Інтернет 07.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.02.2019 припинено повноваження Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна 0
Зміст інформації:
07.02.2019 року, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», (ПРОТОКОЛ № 83 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» вiд 07.02.2019 р.), в зв’язку iз звiльненням, достроково припинено повноваження ревiзора ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», Якименко Наталiї Василiвни. Посадова особа перебувала на займанiй посадi з 09.02.2018 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
07.02.2019 обрано Ревiзор Монастирська Юлiанна Миколаївна 0
Зміст інформації:
07.02.2019 року, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», (ПРОТОКОЛ № 83 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» , вiд 07.02.2019 р.), обрано ревiзором ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», Монастирську Юлiанну Миколаївну. Термiн обрання 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: Завiдувач вiддiлом Українського Незалежного Iнформацiйного Агентства Новин, економiст АТ»ДАК»УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.